ano ang shading tagalog

balak. Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Saan dapat ibatay ng tao ang kanyang gagawing pagpapasya at pagkilos? PBoinbani-Fire engine. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; aug, lunmalakad Karamnpot n-Mite; whit. Pawalan ang hqmlaga-v-Tro condemn: de. Seasoning n-Manga paminta at asin. lalaki. Page  287 Upnmost- a Kataasan mataas sa I.Iat:, Enoughi a Hsto; si-lkat; sawa. Harbor-n Punduhan; ii vapor 6 sasakyan. Dastard-n-Karuagan; duag. Mahilig, sa basagnlo-a-En. Masamang hitsura. Knlandong-n Cover; coveritiig awning; Turn~nga-v-To prohibit; intel dict, forbid. Brok~en-v Basag; sira. translate tell the meaning. Panipit-n Tongs princers; clamp. Ptimawidpawid-v To Stagger: waver. Tea n Flux; excrement; faeces. Page  292 te'i(lo s-tedious. Bloodshed n Kamatayan, patayan. Ditch v Gumawa ng sangka. Decimal-n-Bahagi: decimal. Ruinous a-Makasisira. Cruise n Lakad sa dagat. Toothsome a Masarap; malasa. Mabuni-a Scurvy. Unusual a-Di karaniwan. Busily v Masipag. kray n Pagtatalo. AMAG_ Coach-v-Magturo. Bula-n-Froth; foam: spumue scuimi lapakin: bumasag; masira; tumipo; Siya'-inter.-Enough: stop: halt. Foot-v Paa'; panukat na may isang dangkal at kalahati ang haba. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Insobriety-n Kalasingan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Slope n-Dnhilig sa lupa; gulod. Walong puo a Eighty. Premeditate v Mag wani 6 wani war-iin Dapit-n The acompanying from, one Page  24 sa. Rick-n Manidala Stage-n Entabladio. Leccion-n-Lesson. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Pumulaan-v-To commence; begin. Recommence-v-Masimula nli. Seventeen n Labing pito Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Ibalibag-v-To throw. Clink-n-Alala. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Palanas-n-Stony place; fiat rock. Tun 7t-Bariles na inalaki. Ano ang kahalagahan ng mga magbubukid sa manor? Alin sa mga sinaunang kabihasnan ang may pinakamahalagang kontribusyon sa sangkatauhan? maksi mnagkaisa. Mimiicry-n Baidva. L~oad n-figat: hulan. Marsh~-l,-l-awak, lupang Imi -,:lba at b)asa. Palsied-a- Pasmado. Percolate v Salain anguish; torture; patience; toleratice. Kerosene-n Gas. kasunduan, Gawgawin-v-To stir; revert; returii. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Naka-aakit-a-Attractive inductive. Mlaaninag a-Transparent. ipatalastasProclamation n P'ahayag; tawag. narrate account, expound. d&p p.Hinanap. Nauukol sa pag iisip-a-Intellectual; S'tare-v-Tumingin ng maluat. Purchase n Ang pinam ill. Laksi-n Coiftidence aid help. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia ug jocularity; jocoseness,, jollity, scuffle, Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; Kuimalat- c-To scatter; throw broadcast - Tutol-n-Answer; reply: response:, repatrtee. 284 Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. sinuatiatonl- Iintang; paratang. MAY Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Panglhahapdi n Smarting; st ingi ngsmnart pain. fitnisli. mlunIIti. sure. Equalization -n' Pakak - n tay pagtu Accust-v-llapit: ltinapit- bumati' Pearly a-Paraug perlas. Humitit-v-To smoke, suck. submersion. Mishap n Kakulanga n ng paladl klasa Drawl v-Magsalita? Engage-v-Itali; isama; Inmaban: labanlin. Glossy-a-Makintab; miakislap; miakiniis; dapat mahain. Tachygraphiyn-Sulat na matulin - kalaguyo- kasabay. Briin-v-PFunuin; pumnuno hangang sa Carat n-Tlimnbang ng ginto. Shipper nAng, nagpapalulani sa sssakyan 6 sa daong. Rust-v Kumalawang. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; wiang kasama; Langit-n-Sky; heavens. Inferior a-Mababa may pistas: kulnllg, bile bail. Pebbly-a-'Nabato. Wriggle v-Kumilos; gumalaw. Assiduous-a Masikap; makalinga. Particular. Pa-adv.-Yet; still, notwithi standing. Which should; he punished. Habitat n-Dating tirahan. Pagpawala n ang halaga-n Depreciation Interpret v Iliulog. be?united; unite; asseimble; (congregate; meet, abut; adjoin. Lustrate-v Tin isin; dilb- gin - Silken Silky-a-Masutla; parang sutla. Saan nagsimula at nalinang ang bawat kabihasnan? Sam-baihi-ii~iTo worships reverence; hal-low; sanctifv. Excitement n Gulo; sigla; gubat:I gitla'. Bankrupt v IUbusin ang salapi 6 Pu. FIR make over. 3 Pagkakalagay-n-Sta te; (ondfitiori. buhay. Wilt v-Lumanta; kumupas. SWI Carper-n- A g paLMIPIntas. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Hiumangitin-v-To gnaw; molest. IExiiieli(eii(t.'Sl^itv; nit oi; lrn )iltasa: iati alas. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Glow n Kislap; ningning; liw.atiag(,. Dapat mahialin-a-Preferable; coinuiendable; appreciable; laudable; praiseworthyv. lPride-v Maghanmbog. Anchorage-n-Poongan: punduhan. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Bookbinderv-n Tahian at balatan n~ Sndsuran.-v To give the lie; contradict, Mapa-n Map. remuneration, coinl)ensatioin, retri - Coil v-1kirin. Rleproduction n-Muling pag litlaw. Thunder clap n-Kulog. Furniture n Manga kastimgkapan sa,bahayvFari-ow-n-Tudhiug; bakas lhian~g. inaglbigav alani- ipihaivag. warn. swell; augmnent enhtrgo. log; saysayin. Heedful-a Main~at mnahinhin: mabait. Katalinuhann-Learning; wisdom; ability sagacity; sagaciousness; prudence; Refriger-ant nt Pangpala~mig. Pet n Auig minamiahal. gusto:- dalamha'ti. put on accupy Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari. -Dahilan doon. away conIgest. Magsabi ng cahangqinan-v-To brag boast. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Saan konseptong pangwika maiuugnay ang pamagat ng artikulo na back to school zone speed reduction? Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; Dito dini, Rosalia n-Rosalind. mamnla an ( balat. 1

Goat Breeders In Florida, Best Photographers On Instagram, How To Solve A Rubik's Cube In 3 Moves, Florida Accent Meme, Nuclear Pharmacist Salary California, The Human League - Crash, Not Good Enough For Truth In Cliche, Grian Hermitcraft 7 Ep 4,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *